Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita iz predmeta Južnoslovenska drama i pozorište I, studenti / studentkinje će biti osposobljeni da: • Prepoznaju i shvate osnovne pojavne oblike scenskih događanja i uopšte pozorišnog života u srednjevjekovnim južnoslovenskim državama, kao i pozorišne elemente u usmenom narodnom stvaralaštvu; • Identifikuju i objasne pozorišne oblike i pozorišni život humanizma i renesanse na slovenskom jugu – Dubrovnik, Boka Kotorska, Dalmacija...; kao i da predstave osnovne karakteristike dramskog rada stvaralaca toga perioda: Džore Držić, Mavro Vetranović, Petar Hektorović, Hanibal Lucić, Nikola Nalješković, Marin Držić; • Ukratko opišu obilježja baroka južnoslovenskog područja sa najvažnijim predstavnicima Ivanom Gundulićem i Junijem Palmotićam; • Identifikuju prve pojavne oblike svjetovnog teatra XVII – XVIII vijeka i dalje, na slovenskom jugu i to prije svega: školsko pozorište i pojavne oblike pozorišnog djelovanja perioda prosvetiteljstva: • Razumiju ulogu i djelo ključnih ličnosti razvoja pozorišnog života perioda XIX vijeka, a prije svih rad i djelo Jovana Sterije Popovića: • Razumiju procese izgradnje pozorišnog sistema perioda romantizma i realizma i ustanovljavanja nacionalnih pozorišnih kuća XIX vijeka; kao i rad romantičarskih i realističkih dramatičara ovog perioda.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija