ADAPTIVNI DISKRETNI SISTEMI I NEURALNE MREŽE


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Definiše i objasni osnovne adaptivne algoritme (LMS sa varijantama); Napravi računarski model adaptivnog sistema i izvodi eksperimente na napravljenom modelu; Primijeni adaptivni sistem na probleme identifikacije nepoznatog sistema i poništavanje smetnji; Definiše i objasni osnovne elemente neuralnih mreža; Analizira, tumači i reprodukuje rezultate iz oblasti adaptivnih diskretnih sistema izložene kroz naučne radove.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJUBIŠA STANKOVIĆ1.5x1
17B+1S+1P
MILOŠ BRAJOVIĆ1x1
17B+1S+1P
MILOŠ DAKOVIĆ1.5x1
17B+1S+1P