Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+1+1
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom i položenom predmetu student će moći da: 1. Razumije pojam naelektrisnja , objasni principe međusobnog djelovanja tačkastih naelektrisanja i rješava osnovne primjere po Kulonovom zakonu 2. Razumije i objasni pojmove elektrostatičkog polja, potencijala i napona 3. Definiše kapacitivnost, razumije funkciju kondenzatora i proračunava parametre paralelne, redne i mješovite veze 4. Razumije i objasni pojmove jačine struje i gustine struje, kao i električne parametre i veličine: električne otpornosti , električna provodnost, napon, snaga, električna energija. 5. Razumije osnovne zakone i metode rješavanja električnih kola jednosmjerne struje: Omov zakon, Džulov zakon, Kirhofovi zakoni, Metod konturnih struja, Metod potencijala čvorova, Metod superpozicije i koristi ih u rješavanju jednostavnijih primjera 6. Razumije i objasni principe nastanka magnetskih polja i veličine i pojave koje ih karakterišu: magnetska indukcija, jačina magnetskog polja, magnetski fluks, elektromagnetska indukcija, induktivnost, magnetska kola 7. Razumije i objasni pojam i predstavljanje naizmjeničnih veličina (naizmjenične struje i naponi) ko i njihove pokazatelje: trenutna vrijednost, efektivna vrijednost, maksimalna vrijednost, fazni stav, kružna učestanost, frekvencija, snaga, energija 8. Razumije i rješava jednostavne primjere kola naizmjenične struje sa osnovnim elementima (otpornost R, induktivnost L, kapacitivnost C), sa rednom vezom RLC i sa paralelnom vezom RLC. 9. Razumije kompleksni metod za rješavanje kola naizmjenične struje i rješava jednostavnije primjere primjenom ove metode 10. Razumije principe funkcionisanja i osnovne konstrukcione karakeristike izvora električne energije i transformatora 11. U praksi realizuje mjerenja osnovnih električnih veličina. 12. Primjenjuje stečena znanja na nivou identifikacije problema i rješavanja jednostavnijih praktičnih problema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO JOKSIMOVIĆ1.5x1
109B+35P
LUKA LAZOVIĆ1x1
109B+35P
MILOŠ JELOVAC1x1
109B+35P
1x2
109B
VESNA RUBEŽIĆ1.5x1
109B+35P

Termin popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Nastava 30. oktobra

Kolokvijum