Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+0+2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opiše vrste prenosa, kodova, modulacionih tehnika i medijuma za prenos koji se koriste u računarskim mrežama. 2. Analitički ocijeni performanse računarske mreže sa stanovišta kašnjenja koje unosi. 3. Definiše funkcije pojedinih slojeva OSI i TCP/IP referentnog modela. 4. Objasni način funkcionisanja HTTP, zatim TCP i UDP, kao i IP protokola. 5. Definiše najbitinije specifikacije IEEE 802.3 i IEEE 802.11 grupa standarda. 6. Opiše funkcije i karakteristike mrežnih uređaja. 7. Praktično demonstrira pravljenje konektora (kabliranje) za Ethernet kablove, a zatim povezivanje i adresiranje računara u lokalnoj računarskoj mreži.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ENIS KOČAN3x0
3P

Termini održavanja redovnog i popravnog završnog ispita u junskom roku

Precizan termin održavanja popravnog kolokvijuma

Termin popravnog kolokvijuma

Precizan termin održavanja kolokvijuma

Termin kolokvijuma

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

Rezultati drugog popravnog roka

Rezultati prvog popravnog roka

Rezultati popravnog ispita

Rezultati ispita

Primjer završnog ispita

Termin 11