BIOKLIMATSKA ARHITEKTURA


Semestar: 2
ECTS: 2.4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Bioklimatska arhitektura: 1. Poznaje principe održivog razvoja i metode postizanja unutrašnjeg komfora i zaštićenosti arhitektonskih objekata; 2.Poznaje savremene tendencije i tehnologije u domenu energetske efikasnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠAN VUKSANOVIĆ2x1
2P