Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Očekuje se da student, nakon položenog ispita Posebni problemi projektovanja arhitekture u urbanim cjelinama: 1. Razumije sociološki aspekt arhitekture u urbanim cjelinama; 2. Shvata relevantne probleme projektovanja arhitekture u urbanim cjelinama; 3. Sposoban da učestvuje u izradi ili da samostalno izrađuje djelove tehničke dokumentacije iz oblasti arhitekture u urbanim cjelinama.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

AOP_ocjene januar 20 - 06.02.2020 09:37