Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti osposobljen da: 1. Razumije principe kontinuiteta građenja grada i arhitekture kroz vrijeme 2. Kritički analizira teorijske modele projektovanja gradova kroz istoriju 3. Prepozna određene teorijska načela u praksi planiranja gradova 4. Predlaže nove obrasce i modele za očuvanje kontinuiteta u razvoju savremenog grada 5. Adekvatno interpretira rezultate istraživanja

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija