SAVREMENI SRPSKI JEZIK (SINTAKSA PADEŽA)


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+3+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: -opiše osnovne karakteristike padežnog sistema srpskog jezika; -izloži osnovne sintaksičko-semantičke karakteristike svakog padeža pojedinačno; -analizira značenja predloga kao konkretizatora padežnog značenja; -tumači padežnu polisemiju i sinonimiju; -koristi samostalno sintaksičku literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA NENEZIĆ