Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Definiše književnost s obzirom na njenu jezičku, fiktivnu i komunikativnu prirodu i tumači funkcije književnosti; 2. Klasifikuje književnost prema različitim kriterijumima uz upoređivanje i kritičko vrednovanje tih kriterijuma; 3. Klasifikuje nauku o književnosti i objasni razlike u pristupima književnosti, u istoriji i u savremenosti; 4. Definiše stilske figure i ilustruje njihovu upotrebu; 5. Kritički sagledava ključne ideje u teoriji književnosti od antike do savremenosti i koristi ih u tumačenju književnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GORAN RADONJIĆ2x1
39B+9P
2x1
39B+9P

Позив на предавање

Поправни колоквијум

Позив на предавање

Позив на предавање

Позив на вјежбе

Позив на предавање

О стилским фигурама

Материјал за вјежбе, Ролан Барт

Материјал за вјежбе, Елиот и Бахтин

Материјал за вјежбе, Јакобсон

Материјал за вјежбе, Виктор Шкловски

Материјал за вјежбе, Иполит Тен