Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Kontrastivna analiza (semestar VII, ECTS 3, 2P) Ishodi učenja Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije mjesto koje Kontrastivna analiza zauzima među lingvističkim naukama. 2. Razlikuje lingvističke modele i njihov odnos prema Kontrastivnoj analizi, kao i da primijeni odgovarajući model za potrebe određenog kontrastivnosg izučavanja. 3. Razumije različite teorije Kontrastivne analize i načine na koja se usvojena znanja primjenjuju za uspješno poređenje dva jezička sistema. 4. Identifikuje i razumije različite probleme komparabilnosti. 5. Razlikuje različite vrste Kontrastivne analize i rezultate koji iz njih proizilaze uz poseban naglasak na širinu kontrastiranja kao problem analize ovoga tipa. 6. Primijeni rezultate dobijene Kontrastivnom analizom kako u nastavi stranog jezika, tako i u prevođenju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJANA CEROVIĆ