SAVREMENE TENDENCIJE U ENGLESKOJ KNJIŽEVNOSTI 2


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. objasni osnovne koncepte starosjedilačke književnosti i književne teorije, 2. prepozna osnovne karakteristike savremene starosjedilačke književnosti; 3. vješto se koristi terminologijom i istraživačkim alatkama starosjedilačke kritike, 4. razgovara sa akademskom i naučnom javnošću na temu iz oblasti savremene starosjedilačke književnosti; 5. obavi istraživački rad iz predmetne oblasti i isti predstavi naučnoj javnosti u njegovom publikovanom formatu i naučnim skupovima, 6. predstavi starosjedilačke teme opštoj javnosti kroz prigodne forme komunikacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DIJANA MIRKOVIĆ2x1
21B+1S
MARIJA KRIVOKAPIĆ2x1
21B+1S