NJEMAČKA KNJIŽEVNOST II-FRANC KAFKA


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. prikaže i opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnog opusa Franca Kafke. 2. kategorizuje Kafkino književno djelo po periodima, žanrovima i vrstama. 3. prepozna tipične komplekse motiva i upadljive karakteristike modrnističkih estetsko-etičkih koncepata u djelima Franca Kafke. 4. samostalno interpretira Kafkin tekst imajući u vidu pluralizam mogućih pristupa i najvažnija interpretativna polazišta u dosadašnjim istraživanjima djela ovog pisca. 5. didakizira književne sadržaje tj. odabrane kraće i duže prozne književne tekstove pripremi za rad u nastavi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SABINA OSMANOVIĆ

Online nastava

Online nastava

Online nastava

Online nastava

MOODLE KURS

Ispit iz predmeta Njemačka književnost II - Franc Kafka

Ispitna pitanja - Njemačka književnost II - Franc Kafka