SOCIOLOGIJA UMJETNOSTI I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: spozna relacije između umjetnosti i društva i spozna značaj umjetnosti za društvo; interpretira odnos između sociologije umjetnosti i estetike i drugih nauka o umjetnosti; objasni razliku između kiča, šunda i orginalnih umjetničkih tvorevina; objasni igru kao fenomen ljudskog postojanja; utvrdi društvenu uslovljenost govora i jezika, kao i da objasni razlike između argoa, žargona, slenga i sabi govora.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ