SOCIOLOGIJA TURIZMA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni turizam kao društveni fenomen i njegovu ulogu u društvu, prepozna turističke potrebe kako društvene tako i lične, objasni turizam kao oblik slobode pojedinca, prepozna subjekte turizma i njihovu ulogu u turizmu, objasni važnost planiranja u turizmu i njegove osnovne ciljeve, prepozna društveno negativne pojave u turizmu, objasni neophodnost razvijanja ekološke svijesti za turizam.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ
RADE ŠAROVIĆ