Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit iz ovog predmeta: 1. Biće upoznat sa gledištima različitih škola i pravaca u psihologiji na teorijske i praktične aspekte procesa obrazovanja. 2. Biće upoznat sa osnovnim metodama i tehnikama u podučavanju i učenju u okvirima različitih disciplina – prirodnih, matematičkih i tzv. društvenih. 3. Biće upoznat sa postupcima vrednovanja procesa nastave, njenih ishoda, postupcima za ocenjivanja uspešnosti u ostvarivanju ciljeva nastave, kako učenika, tako i nastavnika. 4. Biće upoznat sa metodama i tehnikama specifičnim za učenje i podučavanje starijih polaznika. 5. Putem vežbi, steći će konkretno iskustvo sa postupcima kreiranja i primene konkretnih različitih postupaka ocenjivanja rezultata i ishoda nastave (tzv. testova znanja sa pitanjima u različitim vidovima i oblicima, postupcima vrednovanja rada nastavnika, itd.) 6. Putem vežbi, steći će iskustvo u planiranju procesa nastave različitih nastavnih oblasti, u kreiranju nastavnih planova, programa, kao i odabiru i preciziranju metoda i nastavnih postupaka za njihovo ostvarivanje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA RAJKOVIĆ1x1
10S+2P
MILICA DROBAC-PAVIĆEVIĆ2x1
10S+2P