INTERAKTIVNA NASTAVA


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Izborni
Fond: 3+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta, student će moći da: - Objasni bazične elemente interaktivne nastave i učenja. - Upoređuje vaspitne i obrazovne efekte tradicionalne i aktivne nastave sa aspekta osnovnih karakteristika (ciljevi, programi, metode/oblici nastave/učenja, motivacija za učenje, ocjenjivanje, uloga nastavnika, položaj učenika). - Obrazloži specifičnosti različitih nastavnih pristupa (kooperativno učenje, problemska nastava), individualizovane i projekatske nastave, i njihovu primjenu u interaktivnoj nastavi. - Analizira uloge nastavnika i položaj učenika u interaktivnoj nastavi. - Demonstrira pravilnu primjenu interaktivnih nastavnih pristupa i metoda aktivne nastave/učenja. - Primijeni stečena znanja, vještine i kompetencije potrebne za kontinuirano obrazovanje i doživotno učenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
3S+2P
SLAVKA GVOZDENOVIĆ3x1
3S+2P