OPŠTA ISTORIJA STAROG VIJEKA - ( STARI ISTOK )


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da temeljno poznaje: 1. Geografski i hronološki okvir starog Istoka. Stare kulture. Države u dolini Tigrisa Eufrata – Sumer i Akad. Staro vavilonsko carstvo. Hamurabijev Zakonik; kulturu, književnost, religiju. 2. Egipat u doba Starog carstva; Egipat u doba Srednjeg carstva – Egipat u vrijeme Hiksa; Egipat u doba Novog carstva. Rat sa Hetitima; kultura, književnost, religija. 3. Kasni Egipat, njegova kultura i religija. Hetitska država. Staro i Novo Hetitsko carstvo: politička istorija, kultura, religija. 4. Fenikija i Palestina. Judejsko i Izraelsko carstvo – politička istorija, kultura, religija, Biblija. 5. Stari Iran. Medija, Elam. Persija – uspon i pad Persijskog carstva. Indija, Kina – gradovi, države, kultura i religija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VASILJ JOVOVIĆ2x1
27B+8S
DRAGUTIN PAPOVIĆ3x1
27B+8S