DINAMIČKA GEOMORFOLOGIJA


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Usvoji teorijska i praktična znanja o oblicima reljefa Zemljine površine, djelovanju egzogenih sila i geomorfoloških agenasa, procesu fizičkog razoravanja i hemijskog raspadanja stijena; 2. Identifikuje i opiše eluvijalne i padinske procese (deluvijum, proluvijum, koluvijum), i razumije praktični značaj izučavanja ovih procesa; 3. Raspolaže osnovnim znanjima o procesu, mehanizmu i oblicima (erozivnim i akumaulativnim) fluvijalnog reljefa, sa posebnim osvrtom na fluvijalne oblike reljefa i njegovu morfološku evoluciju na prostoru Crne Gore; 4. Ima osnovna znanja i vještine o kraškim procesima (mehanizam procesa, prostorni razvoj, razvoj specifičnih oblika i hidrografije i tipova karsta) sa posebnim osvrtom na kraške terene i njihovu morfološku evoluciju na prostoru Crne Gore; 5. Posjeduje osnovna znanja o morfogenezi, agensima, procesima i oblicima nivacije i glacijacije, sa posebnim osvrtom na pleistocenu glacijaciju u Crnoj Gori; 6. Raspoznaje tipove i dinamiku morfogeneze, agenasa, procesa i oblika abrazije i eolske erozije, sa posebnim osvrtom na morfološku evoluciju abrazionog reljefa u Crnoj Gori; 7. Posjeduje osnovna znanja i vještine za kvantitativnu i kvalitativnu geomorfološku analizu različitih tipova reljefa u cilju određivanja pogodnosti i ograničenja analiziranog prostora;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO NIKOLIĆ3x1
6B+4S+12P
GORAN GROZDANIĆ2x1
6B+4S+12P

Nova objava - 18.04.2020 23:32

Nova objava - 25.03.2020 22:25