OPŠTA TEORIJA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: prepoznaju, definišu i objasne osnovne i opšte pojmove teorije prava i države; objasne i kritički analiziraju najznačajnije teorije prava; definišu i objasne osnovne elemente i funkcije države, pravnu organizaciju države, kao i da razlikuju oblike države; razlikuju osnovne elemente pravnog poretka – normativni, faktički i vrijednosni; klasifikuju osnovne izvore prava (materijalni, formalni i vrijednosni), kao i elemente sistema prava (pravne institute, pravne grane i pravne oblasti); samostalno i kritički istražuju probleme i literaturu.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR ŠTURANOVIĆ

Opšta teorija prava - informaciona lista - 25.09.2017 18:01

Opšta teorija prava - Obavještenje

Opšta teorija prava - Obavještenje studentima