Semestar: 4
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 4+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni sistem i osnovne institute upravnog prava; objasni povezanost upravne grane vlasti sa zakonodavom i sudskom vlašću; pravilno tumači propise iz domena rada uprave i odredi one koji su relevantni za rješavanje u konkretnim slučajevima; primijeni adekvatan propis na konkretnu upravnu stvar i da razumije međupovezanost osnovnih instituta upravnog prava; objasni principe i mehanizme kontrole rada organa javne vlasti, njihovu logiku i smisao.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŽEN CEROVIĆ

Upravno pravo - odlaganje nastave

ECTS - UPRAVNO PRAVO 2017