UPRAVNO SUDSKI POSTUPAK


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: Izborni
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni logiku rada i specifičnosti Upravnog suda; objasni principe rada i ovlašćenja Upravnog suda; pravilno tumači propise koji regulišu njegov rad; objasni logiku i redoslijed pravnih procedura koje prethode upravno sudskom postupku i posebno da razumije upravno sudske procedure; razumije posljedice donesenih presuda u upravnim sporovima i proceduru zbog neizvršenja presuda, donesenih od strane Upravnog suda; shvati logiku i zna vrste pravnih sredstava u vezi sa upravnim sporom.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAŽEN CEROVIĆ2x1
25S

Korekcija termina predavanja za predmete na Specijalističkim studijama