OPŠTA TEORIJA PRAVA


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 4+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz predmeta Opšta teorija prava, studenti će biti u mogućnosti da: definišu i objasne pojmove države i prava; pravne norme i pravnog akta; razlikuju opšte i pojedinačne pravne akte i spoznaju njihove karakteristike; saznaju fukcije države i vrste državnih organa; definišu pojmove autonomije, regionalizacije, federalizma. Studenti će se upoznati sa idejama vladavine prava i pravne države, kao i načelima ustavnosti i zakonitosti, te pronići u osnove procesa tumačenja prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR ŠTURANOVIĆ4x2
206B+68P

Opšta teorija prava - rezultati

Opšta teorija prava - popravni završni ispit

Rezultati - uvid u radove

Završni ispit

Opšta teorija prava - rezultati

Opšta teorija prava - popravni kolokvijum

ECTS - Opšta teorija prava - Informaciona lista