Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše, prepozna i grupiše pojedine oblike ekonomskog kriminaliteta; razlikuje i objasni uslove i uzroke i specifičnosti ekonomskog kriminaliteta; izaberei primijeni u operativno-taktičkom radu odgovarajuće metode suprostavljanja ekonomskom kriminalitetu; analizira konkretnakrivična djela iz oblasti ekonomskog kriminaliteta sa satnovišta njihovog otkrivanja, razjašnjenja i dokazivanja; utvrdi i ocijeni relevantne indicije i činjenice kod konkretnog krivičnog djela i poveže sa propisima radi pravilnog utvrđivanja kvalifikacije tog djela i prikupljanja potrebnih dokaza.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Septembarski ispitni rok - Osnovi ekonomskog kriminaliteta

Drugi termin - 28.08.2018 09:26

Nova objava - 28.08.2018 09:22

Termini za ispit u septembarskom roku 2018 - 10.07.2018 12:59

REZULTATI OEK - 28.08.2018 14.30

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA - 12.01.2018 09:57