Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: definiše i razumije osnovne pojmove iz kriminalistike metodike (V); razlikuje i prepozna osnovne karakteristike opšteg, političkog i privrednog kriminala; pravilno primijeni indicajalni metod otkrivanja i razjašjavanja krivičnih dela; analizira konkretno krivično delo i skladu sa tim preduzme odgovarajuće mere i radnje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Kriminalistika metodika - septembar