Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: objasni sistem i osnovne institute policijskog prava; objasni mjesto i ulogu normi policijskog prava u pravnom sistemu Crne Gore i uporednom pravu; pravilno tumači propise iz domena policije i odredi one koji su relevantni za rješavanje u konkretnim slučajevima; primijeni adekvatan propis na konkretne situacije u radu policije i da razumije međupovezanost osnovnih instituta policijskog prava; razlikuje principe i mehanizme kontrole rada policije, njihovu logiku i smisao, uz poseban akcent na razumijevanje potrebe jake kontrole policijskog sektora i poštovanja ljudskih prava.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”