FIZIČKA HEMIJA SA ELEKTROHEMIJOM


Semestar: 3
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: - definiše osnovne zakonitosti idealnog i realnog gasnog stanja - reprodukuje osnovne teorijske koncepte i modele o fizičko-hemijskim svojstvima materije u čvrstom i tečnom agregatnom stanju -primijeni termodinamičke zakone na fizičko-hemijske procese - analizira osobine beskonačno razblaženih rastvora, kao i ravnoteže jedno i višekomponentnih i višefaznih sistema --izračuna konstante ravnoteže hemijskih reakcija u homogenim i heterogenim sistemima - razlikuje metode i tehnike koje se primjenjuju u istraživanju kinetike i mehanizma hemijskih reakcija -objasni osnovne zakonitosti medjudejstva hemijskih sistema i električne struje -primijeni elektrohemijske zakonitosti na rješavanje različitih analitičkih i fizičko-hemijskih problema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ
JANA MIŠUROVIĆ
VESELINKA GRUDIĆ
ČEDOMIR MILIĆ