MODELIRANE TOPLOTNIH PROCESA


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student kada položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Interpretira matematičke formulacije različitih procesa prenosa toplote u Metalurgiji. 2. Definiše uticajne parametre, početne i granične uslove modeliranja toplotnih procesa. 3. Objasni osnovne principe Metode konačnih razlika i njene primjene na modeliranje toplotnih procesa. 4. Objasni osnovne principe Metode konačnih elemenata i njene primjene na modeliranje toplotnih procesa. 5. Simulira (modelira) izabrane procese zagrijavanja/hlađenja metalnih tijela upotrebom programskih paketa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NEBOJŠA TADIĆ2x0
1P
2x0
1P