Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 2+1+1
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Razlikuje tehnike za dobijanje prahova i njihove karakteristike zavisno od primijenjene tehnike, 2. Samostalno tumači rezultate karakterizacije prahova: veličine čestica, raspodjele veličine čestica, oblika, gustine, poroznosti, 3. Poznaje teoretske osnove densifikacije oblikovanjem i kompaktiranjem, 4. Na bazi teoretskih znanja, pravilno primjenjuje tehnike konsolidacije bez upotrebe veziva i sa upotrebom veziva, 5. Identifikuje tehnološke probleme u dobijanju, karakterizaciji i konsolidaciji prahova na osnovu stečenih teoretskih znanja i rješava ih, 6. Detaljno poznaje teoretske osnove procesa sinterovanja, 7. Poznaje tehnike završne obrade i karakterizacije kompaktiranih prahova.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUKČEVIĆ