Semestar: 1
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa, student će biti u mogućnosti da: -poznajući fizičko-hemijske osobine koloidnih sistema i procese na graničnoj površini faza primijeni odgovarajuću metodu u zaštiti životne sredine -objasni metode raspršivanja, gravitacione metode, metode destilacije i rastvaranja -opiše ultrazvučne metode, metode sublimacije i metode sagorijevanja - protumači uticaj upotrebe, radnog vijeka i načina odlaganja katalizatora na životnu sredinu -preporuči mjere i sredstva zaštite od buke i vibracije u životnoj sredini -objasni efekte dejstva nejonizujućih i jonizujućih zračenja, način njihove detekcije i mjere zaštite.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JELENA ŠĆEPANOVIĆ2x1
4S
2x1
4S