Semestar: 1
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

-Na osnovu širokih znanja, analizira vezu izmedju mehanizma reakcije, energije veze i kinetičkih parametara, -Analizira mehanizme složenih hemijskih reakcija u interdisciplinarnom pristupu -Izvodi zakone brzine, na osnovu tumačenja brzine hemijske reakcije -Primjenom teorije prelaznog stanja razmatra uticaj različitih parametara na kinetiku složene hemijske reakcije, -Primjenjuje različite metode odredjivanja reda reakcije - Posjeduje mogućnost prilagodjavanja interdisciplinarnom radu, na osnovu specijalizovanih kompetencija koje ima, u skladu sa komunikacionim kompetencijama potrebnim za rad u iinterdisciplinarnom timu

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
IVANA BOŠKOVIĆ