Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student završi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: (ili Po završetku ovog kursa student će moći da: ili slično) 1. Definise osnovne algebarske strukture : grupoid, polugrupu, monoid, grupu,prsten, tijelo i polje. 2. Opise algebru skupova, preslikavanja i prirodnih brojeva. 3. Objasni i prenese pojam mreze, distributivne mreze i mreze sa komplementima. 4.Objasni i prenese osnovne pojmove teorije grupa kao sto su pojam podgrupe, normalne podgrupe,faktor grupe, ciklicne grupe, izvodne grupe, homomorfizma grupa i unutrasnjeg automorfizma. 5. Dokaze i primijeni u zadacima Lagranzovu teoremu i osnovnu teoremu o homomorfizmima grupa.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA RAŠOVIĆ-JANČIĆ2x1
15B+1S+16P
VLADIMIR IVANOVIĆ2x1
15B+1S+16P

Rezultati popravnog završnog ispita

Rezultati završnog ispita

Pregled teorijskog dijela

Pregled radova

Popravni kolokvijum

Novi termin polaganja ispita