Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Detaljno opiše kombinacione i sekvencijalne mreže u računarskom sistemu, kao što su sabirači, dekoderi, registri i brojači; 2. Objasni uzajamni odnos glavnih komponenti računarskog sistema (procesor, memorija i periferni uređaji); 3. Izloži principe organizacije računara na modelu tzv. osnovnog računara; 4. Opiše građu savremenih procesora (Intel 8086 i Pentium); 5. Sastavlja programe na jeziku asemblera; 6. Razumije rad sistema prekida u računaru; 7. Opiše potprograme, pokazivače i datoteke u programskom jeziku Pascal; 8. Sastavlja programe za rješavanje zadataka raznog tipa u programskom jeziku Pascal.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VELIBOR DOŠLJAK2x1
48B+11P
SAVO TOMOVIĆ3x1
48B+11P