Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše osnovne algebarske strukture (grupoide, polugrupe, monoide, grupe, prstene, polja) - opiše algebru skupova, relacija, preslikavanja, prirodnih brojeva - opiše detaljnije polugrupe sa dokazom Teoreme o reprezentaciji (regularne, idempotentne, inverzne) - opiše mreže (distributivne, modularne, sa komplementima) - detaljnije razradi strukturu grupa i definiše podgrupe, normalne podgrupe, faktor-grupe, ciklične grupe, simetričnu grupu sa dokazom Kelijeve teoreme, direktne proizvode grupa i dokaže Osnovnu teoremu o homomorfizmima grupa - detaljnije razradi strukturu prstena i definiše podprstene, ideale, faktor-prstene, direkne proizvode prstena i dokaže Osnovnu teoremu o homomorfizmima prstena - opiše prsten polinoma i polinomskih funkcija i dokaže osnovne teoreme o faktorizaciji sa primenom

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARIJA DOŠLJAK2x1
49B+32P
SANJA RAŠOVIĆ-JANČIĆ2x1
49B+32P

Popravni kolokvijum

Pregled radova

Termin kolokvijuma

Novi termin za pregled radova

Novi termin završnog ispita

Pregled radova