Semestar: 2
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razlikuje, razumije i koristi složeniju računarsku terminologiju na engleskom jeziku iz oblasti topologija, mreža, korisničkog interfejsa, protokola. - zna da na engleskom jeziku pročita osnovne algoritme, - razumije osnovne poruke popularno-stručnih tekstova iz oblasti računarstva na engleskom jeziku, - ostvari samostalnu usmenu i pisanu komunikaciju na engleskom jeziku na srednjem nivou, - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu iz oblasti računarstva na engleskom jeziku, - pismeno oblikuje sažetak popularno-stručnog teksta ili slušnog zapisa na engleskom jeziku.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ1x1
49B+1P
IGOR IVANOVIĆ2x1
49B+1P

Drugi kolokvijum iz Engleskog jezika 2

Vježbe - online 27.04.

Prvi kolokvijum iz Engleskog jezika 2

Predavanja iz Engleskog 2

Vježbe uživo

Vježbe uživo