ENGLESKI JEZIK II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita, student će moći da: - razumije osnovne poruke složenijih popularno-stručnih tekstova iz oblasti fizike na engleskom jeziku, - vlada osnovnim vokabularom iz oblasti fizike na engleskom jeziku iz obrađenih oblasti (rezonanca, kompozitni materijali, minerali, teorije o postanku univerzuma, gravitacija, kvantna fizika), - usmeno prezentuje na izabranu stručnu temu na engleskom jeziku, - napiše sažetak i mišljenje o popularno-stručnom tekstu ili slušnom zapisu na engleskom jeziku.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO KOSTIĆ
MILICA VUKOVIĆ STAMATOVIĆ