LABORATORATORIJSKI PRAKTIKUM I /TERMODINAMIKA/


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 0+0+3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Eksperimentalno provjeri neke osnovne fizičke zakone iz oblasti talasnog kretanja i molekularne fizike sa termodinamikom 2. Opaža fizičke pojave i zapisuje rezultate laboratorijskih mjerenja. 3. Pravilno koristi osnovne mjerne instrumente 4. Statistički i grafički analizira dobijene rezultate mjerenja. 5. Procijeni tačnost i preciznost mjerenja. 6. Razvija saradničke vještine pri eksperimentalnom radu u laboratoriji

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRA VUČELJIĆ3x1
7B+3P
VANJA VELJOVIĆ3x1
7B+3P

Osvojeni poeni - 12.05.2022 11:10

Nova objava - 28.04.2022 11:45

Raspored rada u labaratoriji - 15.02.2022 11:00

11:33