Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ispit, biće u mogućnosti da: 1. Prepozna i definiše osnovne ciljeve, zadatke i karakteristike firme; 2. Utvrdi i kritički ocijeni osnovne principe poslovanja firme; 3. Predvidi osnovne trendove u procesu internacionalizacije poslovanja; 4. Primijeni analizu transakcionih troškova za rješavanje mnogobrojnih menadžerskih problema; 5. Razlikuje koncepte relacionog ugovaranja, nepotpunih ugovora i ograničene racionalnosti; 6. Uporedi anglo-saksonski i njemačko-japanski sistem korporativnog upravljanja; 7. Protumači intuitivnu prirodu pravila preko kojih se određuje optimalni nivo korišćenja varijabilnih inputa proizvodnje; 8. Ocijeni razne načine za mjerenje troškova koje pruža ekonomska analiza; 9. Ocijeni koncept svojinskih prava i odgovarajući koncept primijeni na organizaciju firme; 10. Objasni značaj utvrđivanja moderne korporativne strategije i razvoja osnovnih kompetencija.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Termini završnog i popravnog završnog ispita

Termin kolokvijuma i završnog ispita