UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 3.5
Status: Izborni
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. navodi i citira definicije kvaliteta sa različitih aspekata 2. nabroji najvažnije naučnike koji su doprinijeli razvoju oblasti upravljanja kvalitetom i opiše njihova najvažnija dostignuća i doprinose 3. opiše razvoj modela upravljanja kvalitetom i navede osnovne karakteristike tih modela 4. definiše osnovne elemente sistema TQM i proces neprekidnog poboljšanja 5. objasni i opiše istorijski razvoj, strukturu i ciljeve standarda ISO 9000 i ISO 10006, navede obavezna dokumenta sistema upravljanja kvalitetom, opiše njihovu strukturu i hijerarhiju 6. objasni i primijeni procesni pristup u modelovanju sistema upravljanja kvalitetom, posebno u građevinarstvu 7. opiše i objasni osnovni koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji 8. poveže koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji sa sistemom upravljanja kvalitetom uključujući i veze sa standardima ISO 10006 i ISO 9000 9. identifikuje i uradi mapu procesa za konkretan problem i organizaciju i odabere adekvatne parametre za praćenje performansi procesa

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SNEŽANA RUTEŠIĆ
MLADEN GOGIĆ

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku

Termini kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita

Pregled osvojenih bodova i predlog konacnih ocjena u septembarskom roku

Konacni rezultati septembarskog roka

Rezultati završnog ispita, septembarski rok, prvi termin

Detaljan raspored polaganja kolokvijuma i završnog ispita u septembarskom roku ----IZMJENA!!!!

Predavanja 2019-20