Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+.5+.5
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Poznaje osnovne vrste i karakteristike drveta kao građevinskog materijala. 2. Poznaje principe i specifičnosti primjene, projektovanja, izvođenja i zaštite drvenih konstrukcija. 3. Proračuna nosivost i upotrebljivost, te da dimenzioniše drvene elemente u konstrukcijama u slučajevima osnovnih naponskih stanja. Poznaje osnovne probleme stabilnosti drvenih konstrukcija. 4. Poznaje spojna sredstva koja se primjenjuju u drvenim konstrukcijama. Proračuna nosivost i konstruiše osnovne tipove spojeva u drvenim konstrukcijama. 5. Poznaje osnovne proizvode na bazi drveta, te primjenu drveta u kombinaciji sa drugim materijalima (armiranje, sprezanje i prednaprezanje).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PETAR SUBOTIĆ.5x1
1S+2P
MLADEN MUHADINOVIĆ.5x1
1S+2P
BILJANA ŠĆEPANOVIĆ2x1
1S+2P