Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. Definiše potrebu za ličnim zaštitnim sredstvima i kontroliše primena ličnih zaštitnih sredstava u zavisnosti od radnog mesta na gradilištu. 2. Kontroliše primenu mera zaštite na radu pri građenju - rad na visini, radne skele, platforme, radni podovi, prilazi, zaštitne ograde, noseće skele, viseće skele, zaštitne skele. 3. Stečena znanja direktno se primenjuju u inženjerskoj praksi.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 21.12.2019 18:45