UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Izborni
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u stanju da: 1. navodi i citira definicije kvaliteta sa različitih aspekata 2. nabroji najvažnije naučnike koji su doprinijeli razvoju oblasti upravljanja kvalitetom i opiše njihova najvažnija dostignuća i doprinose 3. opiše razvoj modela upravljanja kvalitetom i navede osnovne karakteristike tih modela 4. definiše osnovne elemente sistema TQM i proces neprekidnog poboljšanja 5. objasni i opiše istorijski razvoj, strukturu i ciljeve standarda ISO 9000 i ISO 10006, navede obavezna dokumenta sistema upravljanja kvalitetom, opiše njihovu strukturu i hijerarhiju 6. objasni i primijeni procesni pristup u modelovanju sistema upravljanja kvalitetom, posebno u građevinarstvu 7. opiše i objasni osnovni koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji 8. poveže koncept upravljanja projektom prema PMBOK metodologiji sa sistemom upravljanja kvalitetom uključujući i veze sa standardima ISO 10006 i ISO 9000 9. identifikuje i uradi mapu procesa za konkretan problem i organizaciju i odabere adekvatne parametre za praćenje performansi procesa 10. navede i opiše osnovne alate i metode i područja njihove primjene u upravljanju kvalitetom 11. izabere odgovarajući alat za rješenje specifičnih zadataka iz oblasti upravljanja kvalitetom, 12. objasni planove kontrole prijema, odnosno metodu za prijem proizvoda na osnovu kontrole kvaliteta uzoraka 13. koristi i primjenjuje tablice za planove kontrole prijema na osnovu atributa i na osnovu toga rješava konkretne zadatke

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MLADEN GOGIĆ
SNEŽANA RUTEŠIĆ

Termini predaje i odbrane seminarskog rada, popravnih kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita

Termini online kolokvijuma- IZMJENA!!!!

Predavanja tokom prekida nastave

Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi

Rezultat drugog kolokvijuma

Rezultat prvog kolokvijuma

Predavanja za prvi i drugi kolokvijum 2019/20