RADIOLOGIJA I NUKLEARNA MEDICINA


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Poznaje fizičke principe dobijanja slike upotrebom klasične radiografije, ultrazvuka, CT skenera i magnetne rezonance i niklearane medicine u dijagnostici. 2. Upotrebljava i razumije radiološku treminologiju (hiperdenzno-hipodenzno, homodeno-nehomogeno, tipove fizioloških sjenki u radiologji, Hausfildove jedinice apsorbcije, rezolucija). 3. Poznaje osnovne radiološke metode izbora u radiološkoj dijagnostici pojedinih oboljenja. 4. Koristi zaštitu pacijenata od zračenja tokom radioloških pregleda po ALARA principu, posebno rizičnih grupa pacijenata (trudnice, djeca). 5. Poznaje dobro komunikaciju sa sa pacijentom tokom planiranja radioloških pregleda i sa radiologom (timski rad). 6. Poznaje upotrebu radiološke dijagnostike u hitnim medicinskim stanjima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGOSLAV NENEZIĆ3.33x1
30B+9S+14P
1.72x6
30B+9S+14P
LJILJANA BOJIĆ.37x1
30B+9S+14P
.28x6
30B+9S+14P
NEVENKA ANTOVIĆ.3x1
30B+9S+14P

Plan nastave i ispitna pitanja iz radiologije i nuklearne medicine 2018

Udžbenik