Semestar: 7
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 1+1+0
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa iz predmeta student će biti osposobljen da: - Definiše glavne uzroke morbiditeta i mortaliteta dječje dobi i da opiše preventivne mjere koje se sprovode u pedijatrijskoj medicini u cilju pravilnog razvoja i očuvanja zdravlja djece (sistematski pregledi, rana stimulacija razvoja, ishrana, imunizacija) - Opiše razdoblja i obilježja razvoja djeteta, navede etape psihomotornog razvoja dojenčeta i seksualni razvoj djevojčica i dječaka u pubertetu, nabroji najvažnije endogene i egzogene faktore koji utiču utiču na rast i razvoj djeteta. - Navede energetske potrebe i potrebe za vodom u dječjoj dobi, opiše principe ishrane djeteta i najučestalije poremećaje ishrane i digestivne poremećaje kod djece. - Navede osnovne karakteristike, simptome,dijagnostiku i terapiju najučestalijih oboljenja po organskim sistemima. - Izvrši klinički pregled i procijeni status rasta i razvoja i prepozna najučestalija patološka stanja po organima i organskim sistemima kod djece različitih uzrasta. - Prepozna znake vitalne ugroženosti kod djeteta, objasni i prikaže mjere osnovnog održavanja života kod vitalno ugroženog djeteta. - Ostvari komunikaciju sa roditeljima i djetetom prilikom pregleda i saopšti roditeljima informacije o stanju zdravlja djeteta.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DARJA LJUBIĆ ŠTURANOVIĆ.25x4
7B+13S+6P
LIDIJA BANJAC.33x1
7B+13S+6P
LIDIJA RAKOČEVIĆ.25x4
7B+13S+6P
NELICA IVANOVIĆ RADOVIĆ.25x4
7B+13S+6P
OLIVERA MILJANOVIĆ.33x1
7B+13S+6P
VESNA MIRANOVIĆ.34x1
7B+13S+6P
ŽELJKA ROGAČ.25x4
7B+13S+6P