ANATOMIJA I HISTOLOGIJA


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Poslije završene jednosemestralne nastave i položenog ispita iz predmeta Anatomija i histologija, student Farmacije treba da posjeduje sledeće ishode učenja: 1. Poznaje skelet čovjeka, pokretne zglobove, funkciju i inervaciju mišića. 2. Poznaje djelove perifernog i centralnog nervnog sistema, njihovu povezanost i ulogu, kao i građu i funkciju čula; 3. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa kardiovaskularnog i respiratornog sistema; 4. Posjeduje osnovna znanja o funkciji, izgledu i građi organa digestivnog i urogenitalnog sistema; 5. Koristi znanje o morfologiji i funkciji organa i sistema i primjenjuje ga u savladavanju ostalih stručnih predmeta. 6. Zapaža i objašnjava vezu između strukture, funkcije i procesa na nivou ćelije, tkiva i sistema organa u organizmu; 7. Objasni strukturu i glavne procese prokariotske i eukariotske ćelije; 8. Prepozna i objasni histološku građu tkiva i sistema organa čovjeka.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKOICA DESPOTOVIĆ1x3
30B+19P
MILOŠ RADUNOVIĆ1x3
30B+19P
TIJANA VUKADINOVIĆ1x3
30B+19P
ALEKSANDRA VUKSANOVIĆ-BOŽARIĆ1x1
30B+19P
MIROSLAV RADUNOVIĆ1x1
30B+19P
EMILIJA NENEZIĆ1x1
30B+19P
1x3
30B+19P

Nova objava - 29.08.2020 00:45

Nova objava - 23.07.2020 01:28

Nova objava - 12.07.2020 22:17

Nova objava - 19.05.2020 14:37

Nova objava - 19.05.2020 14:36

Nova objava - 19.05.2020 14:34