FARMACEUTSKA HEMIJA I


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3++1
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Studenti će nakon odslušanih predavanja i vježbi biti osposobljeni da: 1. Predvide fizičko-hemijske osobine farmakološki aktivnih molekula, na osnovu poznavanja strukturnih formula; 2. Procijene hemijsku i metaboličku stabilnost; 3. Razumiju na molekularnom nivou ciljna mjesta i mehanizme dejstva ljekova; 4. Analiziraju odnose hemijske strukture, osobina i dejstva ljekova; 5. Objasne značaj modifikacija strukture ljekova (građenje proljekova i izosterne zamjene)

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JADRANKA OROVIĆ.5x3
18B+7S
SEHIJA DIZDAREVIĆ.5x3
18B+7S
NEMANJA TURKOVIĆ3x1
18B+7S

Materijal

Rezultati kolokvijuma

Materijali

Materijali

Predavanja

Prvo predavanje