Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2++2
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završene nastave i položenog ispita iz predmeta Fiziologija 1, student treba da postigne sledeće ishode učenja i treba da: 1. poznaje funkcije organskih sistema i da ih povezuje jedinstvenu funkcionalnu celinu organizma. 2. razume i zna da objasni povezanost fiziološkog odgovora sistema sa anatomskim i histološkim karakteristikama, i biohemijskim statusom. 3. poznaje regulacione i kompenzatorne mehanizme kojim se kontroliše rad organskih sistema. 4. razume logiku i ume da interpretira uzročno-posledične odnose u interakcijama između funkcionalnih sistema. 5. zna da opiše mehanizme po kojim se odvijaju funkcije u ljudskom organizmu koje omogućavaju adaptaciju i opstanak. 6. vlada odgovarajućom medicinskom terminologijom. 7. primeni stečeno znanje iz fiziologije u farmakoterapiji.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGICA BOLJEVIĆ2x3
25B+7S+39P
ISIDORA RUBEŽIĆ.67x3
25B+7S+39P
MILENA MAGDELINIĆ.67x3
25B+7S+39P
BLAGOJE BABIĆ.66x3
25B+7S+39P
MIHAILO VUKMIROVIĆ2x1
25B+7S+39P

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 04.05.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 27.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 20.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 13.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 06.04.

Materijal za izvođenje nastave predviđene za 30.03.