Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Novel corrosion resistant light alloys reinforced with quasi-crystals
Naziv : Nove koroziono otporne lake AL-legure ojačane kvazikristalima
Početak : 01.01.2014.
Kraj : 31.12.2015.
Skraceni naziv : Quasicrystal Alloys
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Metalurgija & Materijali
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 2800
Ukupan budzet : 5600
Rukovodilac : Delijić Kemal
Opis : Dizajn i sinteza legura na bazi Al-Mn koei sadrže primarne QC s različitim dodacima Cu, Si i Mg i procjena mogućeg daljnjeg ojačavanja termičkom obradom. Rezultati pokazuju da se primarni QC-i mogu formirati i pri takvim brzinama hlađenja u Al-Mn sistemu uz dodatak elemenata kao što su Cu, Si, Mg i bez dodatka toksičnog berilija.Korelacionih odnosi stanja, sastava, formabilnosti i korozionih osobina;