Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Synthesis, physico-chemical characterization and biological activity of new transition metal complexes with pyrazole based ligands and their potential apllication
Naziv : Sinteza,fizičko-hemijska karakterizacija i biološka aktivnost novih kompleksnih jedinjenja prelaznih metala sa derivatima pirazola i njihova potencijalna primjena
Početak : 01.01.2016.
Kraj : 31.12.2017.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Prirodne nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 3800
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Jaćimović Željko
Opis : Cilj projekta je sinteza novih kompleksnih jedinjenja na bazi pirazola i njegovih derivara sa jonima prelaznih metala, njihova potpuna fizičko-hemijska karakterizacija (elementarna, C,H,N analiza, IR spektoskopija, NMR, TGA, DTA, UV VIS spektometrija, konduktometrijska i magnetna mjerenja i X-Ray an