Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni međunarodni
Naziv [ENG] : Development of eco- friendly Li-ion batteries
Naziv : Razvoj ekoloških Li-jonskih baterija
Početak : 01.01.2018.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : EJB
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : S3 – Energija i održiva životna sredina
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac : Grudić Veselinka
Opis : Tematika projekta će biti usmjerena ka razvoju jeftinih, netoksičnih i ekološki prihvatljivih materijala koji bi svojom strukturom i morfologijom omogućili brzu elektrohemijsku reakciju sa litijumovim jonima, neophodnu za uspješnu konverziju hemijske u električnu energiju. Planiran je razvoj nanostrukturnih ugljeničnih materijala kao anodnih materijala i miješano-polianjonskih jedinjenja (M4Fe3(PO4)2P2O7) kao katodnih materijala, koristeći relativno brze i jeftine načine sinteze.Ugljenični materijali biće sintetisani karbonizacijom provodne emeraldin soli ili jonskih tečnosti uz prisustvo različitih oksida metala. Fosfati M4Fe3(PO4)2P2O7 (M=Li ili Na) će biti sintetisani sol-gel metodom i glicin-nitratnim postupkom kao sami i u formi kompozita sa ugljenikom.