Pregled projekta


Finansijski program : Ministarstvo nauke CG
Naziv [ENG] : Otimization of the synthesis of functional alumosilicate materials with the focus on mechanical properties
Naziv : Optimizacija postupka sinteze funkcionalnih alumosilikatnih materijala sa posebnim akcentom na mehaničke osobine
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv : OSFAM
Web site :
Tip projekta : saradnja (+mobilnost, karijerni razvoj)
Tematska oblast : Tehničke nauke
Jedinica : Metalurško-tehnološki fakultet
Budzet za jedinicu : 1400
Ukupan budzet : 1400
Rukovodilac : Vukčević Mira
Opis : Željene osobine, u odgovarajućim uslovima primjene, mogu se dobiti dizajmiranjem materijala preko podešavanja odgovarajućih parametara sinteze. Na ovaj način, mogu se dobiti visoko porozni materijali koji se primjenjuju u razičitim tehnološkim poljima zahvaljujući velikoj propustljivosti gasova, velikoj površini, visokoj temperaturnoj stabilnosti i otporu na keramički šok, kompaktni nanoporozni materijali visoke plastičnosti koji nalaze primenu kao adhezivi za prečišćavanje osetljivih senzora (npr. FOS) u cilju monitoringa mehaničkih osobina krupne infrastrukture, ili kompozitni materijali ojačani raznim tipovima ojačivača koji nalaze primjenu u industriji građevinskih materijala. Modifikovani silikatni materijali ili modifikovani neorganski polimeri mogu se koristiti i za selektivnu i određenu adsorpciju zagađujućih materija u životnoj sredini.


The desired properties, under appropriate application conditions, can be obtained by designing the material by adjusting the appropriate synthesis parameters. In this way, highly porous materials can be obtained that are applied in various technological fields due to high gas permeability, large surface area, high temperature stability and resistance to ceramic shock, compact nanoporous materials of high plasticity which are used as adhesives for cleaning sensitive sensors (e.g. FOS) in order to monitor the mechanical properties of large infrastructure, or composite materials reinforced with various types of reinforcements that are used in the building materials industry. Modified silicate materials or modified inorganic polymers can be used for both selective and specific adsorption of pollutants in the environment.